Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika
dziękuje Radzie Rodziców
za zaangażowanie i czynny udział
w Balu Andrzejkowym.