Podziękowanie za Bal Andrzejkowy

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika
dziękuje Radzie Rodziców
za zaangażowanie
i czynny udział
w Balu Andrzejkowym.