Informacje dla uczniów klas VIII

Egzamin ósmoklasisty 2020

Egzamin odbędzie się od 21 do 23 kwietnia.
21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego,
22 kwietnia – z matematyki,
23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego.

Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

Terminy dni otwartych w Szkołach Ponadpodstawowych. Stan 2020-02-11 13_05

nformacja dla ósmoklasistów – na stornach Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowano informacje o treści:

Dyrektorzy
szkół województwa mazowieckiego

dotyczy: wykazu ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH i SPORTOWYCH organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z póżn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

– zawody zgłoszone w roku 2019/2020 (zał. nr 1),
– zawody zgłoszone w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2),
– wykaz zawodów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych (zał. nr 3),
– lista olimpiad przedmiotowych wraz z informacją MEN ( zał. nr 4).

Jednocześnie informuję, że za WYSOKIE MIEJSCA w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się MAKSYMALNIE PIERWSZE TRZY MIEJSCA (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Należy podkreślić, że otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu TYTUŁ LAUREATA, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem NIE STANOWI PODSTAWY DO WPISU NA ŚWIADECTWIE i UZYSKANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI.

Dyrektorzy szkół mogą wpisać na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej miejsca zwycięskie w zawodach:
– z załącznika nr 1 z całego II etapu edukacyjnego,
– z załącznika nr 2, osiągnięte wyłącznie w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Z poważaniem MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY Krzysztof Wiśniewski

Całość do przeglądu na linku poniżej. Parę wyciągniętych informacji na grafikach poniżej.