Logopeda

Witam serdecznie,

Nazywam się Elżbieta Chmielecka-Wróbel. Z wykształcenia jestem pedagogiem społecznym, studia ukończyłam w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

W trakcie trwania studiów i przez pewien czas po ich zakończeniu pracowałam jako redaktor serwisów informacyjnych i regionalnych w Radio Niepokalanów. Kolejnym miejscem pracy stał się dla mnie Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w którym pracowałam początkowo jako opiekun a później pracownik kulturalno- oświatowy.

Od 1 września 2004 roku zawodowo związana jestem ze Szkołą Podstawową nr 1 w Błoniu.

W 2009 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 11:30 – 16:00
Wtorek 11:30 – 15:30
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 10:30 – 15:30
Piątek 8:30 – 14:30
Kursy
Kursy:
 • Grafika komputerowa,
 • Trening Zastępowania Agresji (ART),
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną ( z zastosowaniem autorskich metod: Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania i kompleksowego Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się). Stopień drugi-praktyczny.
 • “Nauczanie na odległość”- wykorzystywanie platformy Moodle w nauczaniu.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną ( z zastosowaniem autorskich metod: Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania i kompleksowego Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się). Stopień pierwszy-teoretyczny.
 • “Trening Pewności Siebie”. Program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej.
 • Teatr szkolny techniki teatralne i darmowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kurs pierwszego stopnia.
Szkolenia:
 • Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0
 • Masaż w terapii logopedycznej,
 • Stymulacja rozwoju mowy i języka u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • Rodzice uczniów ze specyficznymi potrzebami-komunikacja sprzyjająca współpracy,
 • Efektywna współpraca z nauczycielami i rodzicami dziecka jąkającego się,
 • Kryzys. Szybkie reagowanie. Pomoc w sytuacjach trudnych,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w rozwoju językowym dzieci,
 • Jąkanie wczesnodziecięce,
 • Kinezjologia edukacyjna,
 • Ruch, muzyka, teatr i zabawa w edukacji i terapii pedagogicznej,
 • “Wartości życia”- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży,
 • Elementy muzykoterapii w praktyce pedagogicznej,
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi z zachowaniami problemowymi.
 • Regulatory funkcji MFS-nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i mowy.
Konferencje naukowe:
 • I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Logopedia w praktyce”,
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna “Jąkanie wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko”,
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna “Wczesna interwencja logopedyczna”
 • V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera.
Certyfikaty:
 • Terapeuta dzieci jąkających się,
 • Trener TUS – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Certyfikat Zawodowy wydany przez Polski Związek Logopedów.
Plan pracy logopedy szkolnego na rok szkolny 2019/2020
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1. Prace organizacyjne przygotowanie gabinetu do prowadzenia terapii. 5 września
2. Badania przesiewowe przeprowadzenie badań przesiewowych w klasach pierwszych, ocenianie stanu mowy uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne w ubiegłym roku szkolnym oraz uczniów przyjętych do naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. wrzesień
3. Diagnozowanie logopedyczna badanie uczniów wyłonionych w drodze badań przesiewowych w klasach pierwszych, uczniów z klas II-VII rozpoczynających naukę w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym w zakresie: wrzesień
rozumienia i odbierania mowy,
badania budowy i motoryki narządów mowy,
oceny czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,
słuchu fonematycznego,
kinestezji artykulacyjnej,
pamięci słuchowej,
oceny artykulacji,
słuchu fizycznego,
analizy i syntezy głoskowej,
ocena i interpretacja wyników badań oraz sformułowanie wskazań,
udostępnienie wyników badań zainteresowanym (rodzicom, nauczycielom).
4. Organizacja terapii logopedycznej opracowanie indywidualnych planów terapii. wrzesień
opracowanie tygodniowego planu zajęć logopedycznych.
zebranie danych i zaprowadzenie dziennika.
analiza dokumentów szkolnych opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
na bieżąco
5. Prowadzenie terapii logopedycznej w celu: 1. wyrównywania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy: cały rok
usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych,
usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy.
2. nauki prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek i automatyzacji w zakresie ich poprawnej wymowy:
wywołanie i utrwalanie w izolacji, sylabach, wyrażeniach, zdaniach prawidłowej artykulacji,
utrwalanie poprawnej wymowy w mowie spontanicznej – wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.
3. likwidowanie skutków zaburzeń w rozwoju mowy:
wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
usprawnianie słuchu fonematycznego,
doskonalenie składni i fleksji,
ćwiczenie płynności mowy,
zaprowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do pracy w domu.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej i w prasie lokalnej artykułów oraz materiałów profilaktycznych i edukacyjnych, cały rok
zachęcanie rodziców do udziału razem z dziećmi w zajęciach.
7. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej analizowanie trudnych przypadków w ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami, na bieżąco
analiza problemu (rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, obserwacje uczniów),
prowadzenie doradztwa logopedycznego wspieranie i udzielanie porad podczas rozmów indywidualnych z rodzicami i nauczycielami,
kierowanie uczniów w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii i w razie konieczności neurologii.
8. Samokształcenie logopedy szkolnego udział w konferencjach, szkoleniach, kursach doskonalących. cały rok
9. Zajęcia dodatkowe zorganizowanie Gminnego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego. cały rok