Logopeda

Witam serdecznie,

Nazywam się Maria Jagiełło. Studia magisterskie ukończyłam na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam uczestnicząc zarówno w licznych praktykach studenckich, m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także podczas późniejszej pracy w żłobkach i przedszkolu integracyjnym. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę, dlatego uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach z zakresu logopedii oraz pedagogiki. Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 14:30
Wtorek 8:00 – 14:30
Środa 8:00 – 14:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 12:30 – 15:30
Kursy

Ukończone kursy/ szkolenia/ webinary:

 1. „ Logorytmika- ruch słuch słowo ”,
 2. „ Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza- terapia- masaż ”,
 3. „ Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy itd.) ”,
 4. „ Wolisz zjeść półkę czy bułkę? Mowa bezdźwięczna- istota zaburzenia i terapia ”,
 5. „ Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne ”,
 6. „ Terapia zdalna w praktyce ”
 7. „ Gadaj zdrów! Emisja i higiena głosu w pracy trenera, logopedy i nauczyciela ”,
 8. „ Diagnoza logopedyczna w praktyce- schemat dobrej diagnozy ”,
 9. „ Ankyloglossia u dzieci ”,
 10. „ Portret współczesnego ucznia ”
  Plan pracy logopedy szkolnego na rok szkolny 2019/2020
  ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
  1. Prace organizacyjne przygotowanie gabinetu do prowadzenia terapii. 5 września
  2. Badania przesiewowe przeprowadzenie badań przesiewowych w klasach pierwszych, ocenianie stanu mowy uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne w ubiegłym roku szkolnym oraz uczniów przyjętych do naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. wrzesień
  3. Diagnozowanie logopedyczna badanie uczniów wyłonionych w drodze badań przesiewowych w klasach pierwszych, uczniów z klas II-VII rozpoczynających naukę w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym w zakresie: wrzesień
  rozumienia i odbierania mowy,
  badania budowy i motoryki narządów mowy,
  oceny czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,
  słuchu fonematycznego,
  kinestezji artykulacyjnej,
  pamięci słuchowej,
  oceny artykulacji,
  słuchu fizycznego,
  analizy i syntezy głoskowej,
  ocena i interpretacja wyników badań oraz sformułowanie wskazań,
  udostępnienie wyników badań zainteresowanym (rodzicom, nauczycielom).
  4. Organizacja terapii logopedycznej opracowanie indywidualnych planów terapii. wrzesień
  opracowanie tygodniowego planu zajęć logopedycznych.
  zebranie danych i zaprowadzenie dziennika.
  analiza dokumentów szkolnych opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  na bieżąco
  5. Prowadzenie terapii logopedycznej w celu: 1. wyrównywania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy: cały rok
  usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
  usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych,
  usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy.
  2. nauki prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek i automatyzacji w zakresie ich poprawnej wymowy:
  wywołanie i utrwalanie w izolacji, sylabach, wyrażeniach, zdaniach prawidłowej artykulacji,
  utrwalanie poprawnej wymowy w mowie spontanicznej – wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.
  3. likwidowanie skutków zaburzeń w rozwoju mowy:
  wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
  usprawnianie słuchu fonematycznego,
  doskonalenie składni i fleksji,
  ćwiczenie płynności mowy,
  zaprowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do pracy w domu.
  6. Podejmowanie działań profilaktycznych opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej i w prasie lokalnej artykułów oraz materiałów profilaktycznych i edukacyjnych, cały rok
  zachęcanie rodziców do udziału razem z dziećmi w zajęciach.
  7. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej analizowanie trudnych przypadków w ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami, na bieżąco
  analiza problemu (rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, obserwacje uczniów),
  prowadzenie doradztwa logopedycznego wspieranie i udzielanie porad podczas rozmów indywidualnych z rodzicami i nauczycielami,
  kierowanie uczniów w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii i w razie konieczności neurologii.
  8. Samokształcenie logopedy szkolnego udział w konferencjach, szkoleniach, kursach doskonalących. cały rok
  9. Zajęcia dodatkowe zorganizowanie Gminnego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego. cały rok