Regulaminy dot. pracy zdalnej

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice,
mając na uwadze list Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020  
r. informuję, że:
w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem  
rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu  
odbywa się tylko elektronicznie.
Proszę o przesyłanie scanu wniosków na adres meilowy: sekretariat@sp1blonie.pl
Wnioski do rekrutacji jako załącznik nr 2 i 3 umieszczone są na  
stronie szkoły w zakładce “dokumenty szkoły”
Regulaminy dot. pracy zdalnej

Zarządzenie

Regulamin dot. kształcenia na odległość

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • 1

Zadania dyrektora szkoły:

 1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 2. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 3. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
 4. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 5. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 6. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 7. ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;,
 8. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
 9. wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 10. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 11. ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
 • 2.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

 

 • 3.

 

 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 2. Dyrektor szkoły ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

Magdalena Rak

Dyrektor Szkoły

Regulaminy dot. pracy zdalnej

Informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice

 

Kształcenie na odległość do 10 kwietnia – informacja dla rodziców.

 

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

„ Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce” – podkreślił Minister Edukacji Narodowej.

„Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność”  – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 

 • dziennik elektroniczny Librus,
 • stronę internetową szkoły, e,mail: sekretariat@sp1blonie.pl
 • Discord – bezpłatną aplikację służącą do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych.

 

 W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wiele zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.                 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami.

 

Drodzy Rodzice:

 

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
http://www.dzieckowsieci.pl/

 

 

Magdalena Rak

Dyrektor Szkoły

 

21 marca

21 marca

Już jutro 21 marca czyli Pierwszy Dzień Wiosny, ale nie tylko…
Jutro obchodzimy również Światowy Dzień Zespołu Downa.
Pamiętajcie o dwóch kolorowych skarpetkach.

Co roku w naszej szkole zakładamy kolorowe skarpetki. Bądźcie z nami również jutro.
Mimo, ze jesteśmy osobno świętujmy wspólnie.