REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH
 PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BŁONIU
  
  
 1.    Bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne dla uczniów znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2.    Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres 3 lat.
 3.    Do wypożyczania bezpłatnych podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły.
 4.    Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5.    Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w pkt.4 odpowiada wychowawca.
 6.    Wyrażenie woli rodziców powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
 7.    Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz po otrzymaniu stosownej zgody z podpisem rodziców, o której mowa w punkcie 6.
 8.    Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą. 
 9.    Podręczniki wypożyczane są uczniom na czas ich wykorzystania tj. około 3 miesięcy uczniom klas młodszych, a pozostałym na okres danego roku szkolnego.
 10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki (w ciągu 7 dni) wszystkich wypożyczonych podręczników.
 11. Po czasie wykorzystania podręcznika, uczeń  powinien zwrócić go do biblioteki szkolnej.
 12.  W przypadku braku zwrotu podręcznika w określonym wyżej trybie, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje do rodzica powiadomienie o nie wywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika i wyznacza 7 dniowy termin zwrotu.
 13. W przypadku nie zwrócenia podręcznika w ciągu 7 dni Dyrektor Szkoły ustala dalszy tryb postępowania.
 14. Podręczniki dla uczniów klas młodszych wypożyczają rodzice (lub prawni opiekunowie) po podpisaniu stosowej listy wypożyczeń. Uczniowie klas starszych mogą sami wypożyczać podręczniki, po wyrażeniu zgody przez rodziców( patrz pkt.4) Wypożyczenie uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 15. Uczniowie klas IV , V , VI, VII i VIII podpisują u Wychowawcy zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczania Podręczników, które jest zobowiązaniem do jego stosowania. Rodzice uczniów klas młodszych zapoznają się z Regulaminem w Bibliotece szkolnej lub u wychowawcy klasy.
 16. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Należy je szanować jako dobro wspólne – nie można w nich pisać, rysować, podkreślać, wycinać, zaginać stron, wyrywać kartek itp. Na bieżąco trzeba dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
 17. Uczniowie  powinni obłożyć podręczniki w okładki aby zapobiec ich zniszczeniu.
 18. Uczniowie oddają wszystkie wypożyczone podręczniki w terminie ustalonym przez bibliotekarza.
 19. Uczeń przed oddaniem podręczników powinien je uporządkować np. podkleić, obłożyć w nową okładkę itp.
 20. Materiały ćwiczeniowe są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
 21. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
 22. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień zużycia. W przypadku znacznego zniszczenia lub zgubienia rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów podręcznika (przelew na konto Szkoły).
 23. Uczniowie i rodzice są zobowiązani przed wypożyczeniem podręczników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 24. Bibliotekarz jest zobowiązany do udostępnienia uczniom i rodzicom Regulaminu Wypożyczeń Bezpłatnych Podręczników na każdą ich prośbę.
 25. Decyzje w kwestiach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielem bibliotekarzem.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r.