Uczniowie, którzy otrzymali stypendia zostali już o tym fakcie poinformowani.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce będą wypłacane w naszej szkole w dniach 6 – 8 grudnia 2021r. w godz. 15.00 – 17.00 w recepcji Szkoły.
Do szkoły wchodzimy głównym wejściem, zachowując reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk, przychodzą tylko osoby zdrowe),
Uczniowie powinni mieć ze sobą legitymację szkolną oraz upoważnienie podpisane przez rodziców, natomiast rodziców zapraszamy z dowodem tożsamości.
Ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią prosimy o trzymanie się ustalonych terminów.

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………………………  
upoważniam ………………………….. ………………………………………….. legitymującą/ego się dowodem osobistym / legitymacją szkolną nr …………………………………………………. do odbioru – w księgowości Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 19 w Błoniu – stypendium za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Podpis rodzica