Pedagog

Nazywam się Małgorzata Nowacka, z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe terapii pedagogicznej i kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Na bieżąco poszerzam swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. Pracuję z dziećmi i młodzieżą od 2000 roku. Najpierw jako wolontariuszka, animując różnego rodzaju dziecięce i młodzieżowe grupy rozwojowe czy prowadząc warsztaty, potem przez 7 lat jako wychowawca w świetlicy terapeutycznej. Od 2015 roku pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu, gdzie jestem pedagogiem szkolnym. Do moich zadań należy m.in.

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów oraz rodziców w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi: OPS, policją, sądem, kuratorami.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa

8:00 – 15:00

Czwartek

8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 12:00